Tag Archives: เส้นทางวิกฤติ หรือ Critical Path

เทคนิคการจัดการโครงการแบบ PERT/CPM

เทคนิคการจัดการโครงการแบบ PERT/CPM จะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ การกำหนดโครงการและจัดเตรียมโครงสร้างแบบแยกย่อยงาน ระบะความสัมพันธ์ของกิจกรรม และระบุกิจกรรมก่อนและหลัง วาดภาพเครือข่ายงานที่เชื่อมโยงกับทุกกิจกรรม กำหนดระยะเวลา คำนวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาการทำงานที่นานสุด (Cirtical Task)โดยคำนวนหาได้จากเส้นทางวิกฤติ ( ...

Read More »