Tag Archives: กรณีศึกษาการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษาการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์

     กรณีศึกษาการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์(Product Benchmark) หมายถึง ซัพพลายเออร์สามารถใช้วิธีการเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรากับคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงเทคนิค รวมถึงการประเมิน กระบวนการผลิตสินค้าและกระบวนการการทดสอบมาตรฐาน เพื่อค้นหาวิธีการผลิตที่เหมาะสม และผลทางอ้อม ซัพพลายเออร์อาจชี้ให้เ ...

Read More »

กรณีศึกษาการเทียบเคียงส่วนประกอบ (Composite Benchmark)

กรณีศึกษา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัทเอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)  เป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร วัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสด ซึ่งจะต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประจำทุกวัน และมีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้วัตถุดิบมีความสดใหม่เสมอ ซึ่งทุกวันร้านอาหารจะต้องตรวจนับวัตถุดิบที่คงเหลือ เพื่อสั่งผ่านระบ ...

Read More »

การเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ (Product Benchmarking)

การเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ (Product Benchmarking) คือ การเทียบเคียง คือ วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 กระบวนการ คือ 1.การเปรียบเทียบประสิทธิภา ...

Read More »