เทคนิคการจัดการโครงการแบบ PERT/CPM

SPONSORED LINKS
7371_full
เทคนิคการจัดการโครงการแบบ PERT/CPM จะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
 • การกำหนดโครงการและจัดเตรียมโครงสร้างแบบแยกย่อยงาน
 • ระบะความสัมพันธ์ของกิจกรรม และระบุกิจกรรมก่อนและหลัง
 • วาดภาพเครือข่ายงานที่เชื่อมโยงกับทุกกิจกรรม
 • กำหนดระยะเวลา
 • คำนวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาการทำงานที่นานสุด (Cirtical Task)โดยคำนวนหาได้จากเส้นทางวิกฤติ (Critical Path)
 • ใช้เครือข่ายในการวางแผน จัดตารางงาน ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมในทุกกิจกรรม
เส้นทางวิกฤติ หรือ Critical Path หมายถึง งานที่สามารถทำให้เกิดความล่าช้าของกิจกรรมทั้งโครงการได้ ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อดีและข้อจำกัดของ PER/CPM
 • ใช้กำหนดตารางการทำงานและควบคุมโครงการ
 • ไม่ซับซ้อน
 • ช่วยแสดงให้เห็นงานที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นโดยดูจากเส้นทางวิกฤติ
 • ติดตามการทำงานและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการได้
ประโยชน์ในการใช้ PERT/CPM
 1. บอกได้ว่าโครงการจะเสร็จเมื่อไหร่
 2. วางแผนกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลาได้ดี
 3. มีทรัพยากรเพียงพอจนสิ้นสุดงาน
 4. สามารถประเมิณงบประมาณค่าใช้จ่าย ว่ามากกว่า หรือ น้อยกว่า ที่ได้กำหนดไว้
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...