กรณีศึกษาการเทียบเคียงส่วนประกอบ (Composite Benchmark)

SPONSORED LINKS

กรณีศึกษา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัทเอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)  เป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร วัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสด ซึ่งจะต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประจำทุกวัน และมีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้วัตถุดิบมีความสดใหม่เสมอ ซึ่งทุกวันร้านอาหารจะต้องตรวจนับวัตถุดิบที่คงเหลือ เพื่อสั่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังครัวกลาง และการสั่งจะต้องสอดคล้องสถิติการขาย วัตถุดิบจะต้องสดใหม่ เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละสาขา ดังนั้น การคัดสรรซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติ มีศักยภาพ และการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหม่นั้นจึงเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร หากมีระบบมาช่วยบริหารจัดการในกระบวนการจัดซื้อ มีการจัดเก็บข้อมูลของซัพพลายเออร์แต่ละรายเพื่อนามาวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ และช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการสอบถามราคา หรือ อาร์เอฟคิว ซึ่งช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถค้นหาซัพพลายเออร์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถจำแนกหมวดหมู่ของวัตถุดิบที่ต้องการตามซัพพลายเออร์ได้

7_1371810621753

ประโยชน์

  • ลดขั้นตอนในกระบวนการสอบถามราคา หรือ อาร์เอฟคิว ทำให้สามารถลดระยะเวลาการจัดซื้อ
  • ทำให้สามารถคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุตามเงื่อนไขบริษัท
  • สามารถจำแนกหมวดหมู่ของแหล่งจัดส่งวัตถุดิบเพื่อความสะดวกให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...