Tag Archives: Total Cost Of Ownership

กรณีศึกษาต้นทุนรวมของความเป็นเจ้าของ (Total Cost Of Ownership)

กรณีศึกษา : เปรียบเทียบต้นทุนรวม บริษัท เอ็ม.อี.ซี. อินดัสตรี จำกัด ปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการเจ้าของอาคาร จึงมีการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง โดยการพัฒนาระบบการก่อสร้างของโครงสร้างเป็นลักษณะชิ้นส่วนส่าเร็จรูป ซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างรวดเร็วและต้นทุนต่ำเพื่ ...

Read More »