Tag Archives: Prototyping Construction หมายถึง

การสร้างต้นแบบเบื้องต้น (Prototyping Construction)

การสร้างต้นแบบเบื้องต้น (Prototyping Construction) หมายถึง การนำรายละเอียดการออกแบบ เปลี่ยนเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และทำการนำเข้าสู่กระบวนการสร้างต้นแบบ ทดสอบต้นแบบ แก้ไขการออกแบบ รวมถึงการทดสอบซ้ำ โดยมีกระบวนการต่อไป ดังนี้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ (Form) เป็นการออกแบบรูปร่างทางกายภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นได้ ได้แก ...

Read More »