Tag Archives: Product Benchmarking

การเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ (Product Benchmarking)

การเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ (Product Benchmarking) คือ การเทียบเคียง คือ วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 กระบวนการ คือ 1.การเปรียบเทียบประสิทธิภา ...

Read More »