Tag Archives: Mild Deflation หมายถึง

เงินฝืด 3 ประเภท

ชนิดเงินฝืด 3 ประเภท ได้แก่ เงินฝืดอย่างอ่อน (Mild Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าลดลงไม่เกิน 5% ต่อปี ซึ่งเป็นผผลดีต่อเศรษฐกิจ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มการใช้จ่าย ทำให้อุปสงค์โดยรวมขอระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และจะทำให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เงินฝืดปานกลาง (Moderate Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินค้ ...

Read More »