Tag Archives: Market Equilibrium

ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) หมายถึง

ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) หมายถึง ภาวะที่เกิดจากราคามีความเหมาะสม ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อ เท่ากับปริมาณความต้องการขาย ทำให้สินค้าหมดพอดี หรือมีหลักการดังนี้ คือ ราคาสินค้าจะวิ่งสู่ดุลยภาพเสมอ ถ้าราคาเปลี่ยนปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อและที่ผู้ผลิตที่ต้องการขายก็จะเปลี่ยนตาม ถ้าร้าคาสินค้าแพงเกินไป ต่ ...

Read More »