Tag Archives: GNP หมายถึง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หมายถึงอะไร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) หมายถึง มูลค่าโดยรวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ประชาชนของประเทศได้ทำการผลิตขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง โดยเริ่มนับรวมทั้งที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของไทย หมายถึง รายได้ของประชาชนในประเทศทั้งหมดรวมกันทั้งรายได้ที่ ...

Read More »