Tag Archives: Demand

เงินเฟ้อ(Inflation) หมายถึง

เงินเฟ้อ(Inflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าในตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าของเงินลดลงเกิดจาก ต้นทุนสูงขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการอ่อนตัวของอัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาน้ำมันสูงขึ้น หรือต้นทุนทางการตลาดที่สูงขึ้น Demand > Supply ความต้องการซื้อมากเกินไป ประเภทขออัตราเงินเฟ้อตามหลักวิชากการจะสามารถแบ่งอั ...

Read More »