Tag Archives: Bridge Circuit

กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer : G)

     กัลวานอมิเตอร์(Galvanometer : G) หมายถึง เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับตรวจสอบกระแสหรือแรงดันไฟฟ้า ว่ามีค่าเป็นศูนย์หรือไม่โดยโครงสร้างภายในจะเหมือนกับเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ จะแตกต่างกันที่ต่ำแหน่งชี้ของเข็มชี้เท่านั้น กล่าวคือ ในสภาวะปกติเข็มชี้จะชี้ที่เลขศูนย์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางสเกล ด้านซ้ายและด้านขวาของตำแหน ...

Read More »