Tag Archives: โทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ในปัจจุบันว่า “ไอที” นั้น เป็ฯถ้อยคำทั่วไปที่อธิบายถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการผลิต การจัดการ การจัดเก็บ การสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้แล้ว ไอทียังหมายรวมถึง คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสื่อสารความเร็วสูงเพื่อนำส่ ...

Read More »

โทรศัพท์มือถือ ทำให้ฝ่ามือล้า

วารสารการแพทย์ กล้ามเนื้อและประสาท ได้กล่าวเตือนว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ อาจทำให้ประสาทส่วนกลางฝ่ามือบวมได้แต่ยังไม่ถึงขั้นเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ โดยนักวิจัยมหาลัยสุไลมาน ดามิเรลแห่งตุรกี ยอมรับว่าแม้จะยังไม่อาจทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ก็ควรจะมีการศึกษามากกว่านี้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ควรจะบอกเตือนให้รู้ถึงอันตรายของอุป ...

Read More »