Tag Archives: เศรษฐศาสตร์มหภาค หมายถึงอะไร

เศรษฐศาสตร์มหภาค หมายถึงอะไร

เศรษฐศาสตร์มหภาค หมายถึง การศึกษาระบบเศรษฐกิจ โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานและการว่างงาน ของอัตราค่าจ้าง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย หรือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เป็นต้น โดยทั้งนี้ก็เพื่อให้ส่วนที่จะสามารถวางแนวนโย ...

Read More »