Tag Archives: เงินฝืด

เงินฝืด 3 ประเภท

ชนิดเงินฝืด 3 ประเภท ได้แก่ เงินฝืดอย่างอ่อน (Mild Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าลดลงไม่เกิน 5% ต่อปี ซึ่งเป็นผผลดีต่อเศรษฐกิจ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มการใช้จ่าย ทำให้อุปสงค์โดยรวมขอระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และจะทำให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เงินฝืดปานกลาง (Moderate Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินค้ ...

Read More »

เงินฝืด (Deflation) หมายถึง

       เงินฝืด (Deflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้านั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่าของเงินใหญ่ขึ้น(ใช้เงินเท่าเดิม ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น) ดังนั้นสถานการณ์เงินฝืดจึงเป็น สถานการณ์ตรงข้ามกับเงินเฟ้อ นั้นคือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้า และบริการทั่วไปลดลงเรื่อยๆ นี่ไม่ได้หมายความว่า สินค้าทุกชนิดจะต้องลง และในส่วนเดียวกัน ...

Read More »