Tag Archives: เข้าพรรษา

ศาสนาพุทธในประเทศไทย

ศาสนาพุทธมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของชาวไทย เพราะว่าประมาณ 95% ของประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยเป็นชาวพุทธ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ศาสนาพุทธจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแทบจะทุกโอกาส เช่น วันเกิด วันแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การฌาปนกิจศพ การเปิดสำนักงานทางธุรกิจ และการซื้อยานพาหนะใหม่ เป็นต้น ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่สามารถค้น ...

Read More »

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา จะถูกจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นบนโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพญ เดือน 8 วันนี้ในครั้งพุทธกาลประมาณ 2500 กว่าปีที่แล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัจัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ขึ้นที่ในป่าอิสิป ...

Read More »

เทศกาลตักบาตรเทโวและประเพณีชักพระ

ตามตำนานเล่าว่าทางศาสนาพุทธนั้นกล่าวว่าในช่วงเข้าใกล้ฤดูเข้าพรรษาฤดูกาลหนึ่ง จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ เพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา ผู้ซึ่งหลักจากที่คลอดเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็สิ้นพระชนม์ลงและได้เกิดมาเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ในเวลาต่อมา กล่าวกันว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระมารดานี้มีความยาว ...

Read More »

อาสาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพ็ญ เดือน 8 (เดือนกรกฏาคม) วันนี้ในครั้งพุทธกาลกว่า 2500 ปี มาแล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ...

Read More »