Tag Archives: อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง ผลตอบแทนหรือจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายชำระแก่ผู้ให้กู้ โดยที่สัญญาว่าจะชำระคืนเต็มมูลค่าในกี่วันที่ครบกำหนดหรือในอนาคตตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยงเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Lending Rate) เช่น ดอกเบี้ย MLR, ดอกเบี้ย MOR, ดอกเบี้ ...

Read More »