Tag Archives: สื่อดิจิทัล

สื่อที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

นิยามคำว่า ” สื่อที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ “ นั้นหมายถึง คุณลักษณะของการเป็นข้อมูลเชิงดิจิทัลหรือที่ไม่ได้เป็นแบบวัตถุเหมือนหนังสือ และนิตยสาร อีกทั้งอยู่ในรูปแบบของ “ข้อมูล” ที่ถูกหยิบนำมาแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างได้หลากหลาย ทำให้สื่อดิจิทัลนั้นถูกแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ได้อย ...

Read More »