Tag Archives: สายเหตุที่มีการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การที่แต่ละประเทศมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน และมีความสามารถ (ทักษะ) ในการผลิตสินค้าและการบริการต่างกัน เมื่อแต่ละประเทศต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ตนผลิตได้กับประเทศอื่น ประกอบกับการคมนาคมที่ไปมาหาสู่กันได้สะดวก ก็ทำให้การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ สายเหตุที่มีการค้าระหว่างประ ...

Read More »