Tag Archives: ประโยชน์การศึกษาตัวเลขรายได้ประชาชาติ คือ

ประโยชน์การศึกษาตัวเลขรายได้ประชาชาติ คือ

ประโยชน์การศึกษาตัวเลขรายได้ประชาชาติ เป็นรายได้ประชาชาติที่เป็นเครื่องมือที่ทางนักเศรษฐศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อทำการเปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาต่างๆ กันและใช้ในการเปรียบเทียบฐานนะทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ โดยประโยชน์ของรายได้ประชาชาติมีดังต่อไปนี้ ใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ใช้ในการเปรียบเทียบ ...

Read More »