Tag Archives: บริษัทฟอร์ด ฟิลิปปินส์

กรณีศึกษา การย้ายฐานการผลิต ไปยังแหล่งต้นทุนต่ำ

การย้ายฐานการผลิต  (Off-Shoring And Low Cost Sourcing) เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน โดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆด้วย โดยเฉพาะปัจจัยที่จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทด้วย เช่น ความสามารถของแรงงาน , ระบบขนส่งในประเทศนั้นๆ ,การส่งเสริมจากภาครัฐ ,ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศนั้น เป็นต้น  และยังต้องคำนึงถึงปัจจัย ...

Read More »