Tag Archives: ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งคำนวณจากการคูณค่าร้อยละของต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังรายปีกับค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย โดยที่วิธีการทางบัญชีที่ได้มาตรฐานนั้นก็คือการคำนวณมูลค่าของสินค้าคงคลัง ณ ตอนที่มีการซื้อ หรือต้นทุนการผลิตตามมาตรฐาน แทนที่จะใช้ราคาขาย โดยสมมติใ ...

Read More »