Tag Archives: คอนเซปต์ หมายถึง

คอนเซ็ปต์ Zero Moment of Truth หมายถึง

คอนเซ็ปต์ (Zero Moment of Truth) หมายถึง เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมแบบใหม่ของตัวผู้บริโภคที่มีผลต่อการตลาดในปัจจุบันโดยสมัยก่อนนั้น เราจะมีพฤติกรรมในการซื้อของต่างๆ โดยการได้รับแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้เกิดความอยากซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จากนั้นจึงไปที่ชั้นจำหน่ายสินค้า ทำการซื้อ แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนั้น ทำใ ...

Read More »