Tag Archives: ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ

ความคลาดเคลื่อนในการวัด หมายถึง

ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Error) หมายถึง ความผิดพลาดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ที่จะทำให้เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้เครื่องวัด แต่ก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้นั้น จึงถือเป็นเรื่องปกติของการวัด สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากขั้นตอนในการวัดนั้น สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนจากผู้ปฏิบัติงาน (Gross Erros) ได้แก่ เกิ ...

Read More »