Tag Archives: กลยุทธ์ธุรกิจ

ธุรกิจบริการขนาดย่อม หมายถึงอะไร

ธุรกิจบริการขนาดย่อม หรือ “Small Service Business” หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยบริการเหล่านั้นถือเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน หรือจับต้องไม่ได้นั้นเอง แต่เป็นกิจกรรมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อสุขภาพอนามัยและความบันเทิง โดยมีค่าธรรมเนียมหรือมีการทำสัญญาที่เกี่ยวกับผลตอบแ ...

Read More »

ส่วนผสมธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม

บทความก่อนหน้าเราได้พูดถึงเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมไปบ้างแล้ว วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงส่วนผสม 4 ข้อ ของธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดระดับให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการค้าปลีกของกิจการนั้นเอง ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสม 4 ข้อ คือ สินค้าและบริการที่นำเสนอ (offerings) หมายถึง กิจการค้าปลีกบางแห่งขายสินค ...

Read More »

กลยุทธ์ธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม

กลยุทธ์ธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม (Small Business) หมายถึง กลยุทธ์ธุรกิจในการตัดสินใจจัดส่วนผสมของการตลาดร้านค้าปลีก ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจค้าปลีกของจริงซึ่งจะประกอบไปด้วยสินค้าที่ขายผสมกับการบริการลูกค้า การจัดตกแต่งร้าน รวมทั้งการตั้งราคาขาย และการส่งเสริมการจำหน่าย หลังจากที่ผู้ประกอบกิจการเลือกประเภทของร้านค้าปลีกที ...

Read More »

ปรัชญาธุรกิจของ 3M

ปรัชญาธุรกิจแบบ 3M คือ “เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบหมายงานและความรับผิดชอบออกไป รวมทั้งต้องกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีการริเริ่มให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความอดทนและใจกว้าง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและอำนาจในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชาย ถ้าเขาเหล่านั้ ...

Read More »