สื่อที่ใครๆ ก็สร้างได้

     สื่อที่ใครๆ ก็สร้างได้ หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำนี้แต่ถ้าพูดถึงคำว่า Social Media ทุกคนจะอ๋อกันขึ้นมาทันทีเพราะว่าที่ดังกระหึ่มขึนมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นนั้นคือ มันกลายมาเป็น สื่อ ที่ธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่คอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองผ่านการสมัครบริการออนไลน์ไม่กี่นาที ...

Read More »

ยุคทองของ Content Marketing

ถ้าพูดถึงยุคทองของ Content Marketing นั้นก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ทั้งการเกิดเกิดอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นสังคมขนาดใหญ่อย่าง Facebook Google+ Twitter และอื่นๆ อีกมากมายที่จะทยอยเกิดขึ้น ทำให้เกิดพื้นที่สื่อแบบใหม่ หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า New Media ที่ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ รวมทั้ง ...

Read More »

คอนเซ็ปต์ Zero Moment of Truth หมายถึง

คอนเซ็ปต์ (Zero Moment of Truth) หมายถึง เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมแบบใหม่ของตัวผู้บริโภคที่มีผลต่อการตลาดในปัจจุบันโดยสมัยก่อนนั้น เราจะมีพฤติกรรมในการซื้อของต่างๆ โดยการได้รับแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้เกิดความอยากซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จากนั้นจึงไปที่ชั้นจำหน่ายสินค้า ทำการซื้อ แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนั้น ทำใ ...

Read More »

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง ผลตอบแทนหรือจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายชำระแก่ผู้ให้กู้ โดยที่สัญญาว่าจะชำระคืนเต็มมูลค่าในกี่วันที่ครบกำหนดหรือในอนาคตตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยงเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Lending Rate) เช่น ดอกเบี้ย MLR, ดอกเบี้ย MOR, ดอกเบี้ ...

Read More »

ออกธนบัตร โดยมีทุนสำรองหนุนหลัง คือ

ออกธนบัตร โดยมีทุนสำรองหนุนหลัง คือ สินทรัพย์ที่ใช้ในการหนุนหลังหลังธนบัตรที่ออกมาใช้ โดยที่สินทรัพย์ดังกล่าว ธปท. จะต้องรักษาและกันไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมันในค่าของธนบัตร และเป็นหลักประกันว่าการออกใช้ธนบัตรมีขอบเขตอยู่เท่ากันกับทรัพย์สินที่จะมาเป็นทุนสำรองเงินตรา ซึ่ง พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 ...

Read More »

ตลาดทุน (Capital Market) หมายถึง

ตลาดทุน (Capital Market) หมายถึง เป็นแหล่งระดมเงินทุนและให้สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในตลาดทุน ได้แก่ เงินฝากประจำ กรมธรรม์ประกันชีวิต หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล(มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนน้อยสุด) โดยตลาดทุนจะจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ตลาดทุนแรก เป็นตลาดที่ทำการซื้อขายห ...

Read More »

ตลาดเงิน(Money Market) หมายถึง

ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึง เป็นแหล่งระดมเงินทุนและให้สินเชื่อระยะสั้นที่ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ตลาดเงินในระบบ เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อระยะสั้นแก่ภาครัฐ ซึ่งเป็นวิธีการกู้ยืมส่วนใหญ่ เช่น การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น ต ...

Read More »

รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ หมายถึง

รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest) หมายถึง ดอกเบี้ยที่บุคคลได้รับจากองค์การธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ หักด้วยดอกเบี้ยจากหนี้สาธารณะและหนี้ของผู้บริโภค โดยดอกเบี้ยที่บุคคลได้รับจากรัฐบาลและบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกนำมาคิดรวมเพราะถือว่าการกู้เงินของรัฐบาลและบุคคลธรรมดาเป็นการกู้เพื่อการบริโภค มิใช่เพื่อนทำการผลิต สำหรับดอก ...

Read More »

ค่าตอบแทนแรงงาน หมายถึง

ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees) หมายถึง ค่าตอบแทนแรงงาน เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบของเงินเดือน ค่าแรง ค่าจ้าง ค่าธรรมเนียม เงิน รางวัลและเงินโบนัส เป็นต้นๆ ที่คนงานได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน เช่น เงินประกันสังคมที่นายจ้างออกให้แก่ลูกจ้าง ค่าบริการในการรักษาพยาบาลเมื่อมี ...

Read More »

รายได้ส่วนบุคคล(Personal Income:PI) หมายถึง

รายได้ส่วนบุคคล  (Personal Income:PI) หมายถึง รายรับทั้งหมดของบุคคลซึ่งเป็นรายได้ตกมาถึงมือของบุคคลจริงๆ โดยเป็นการรวมทั้งรายได้ที่เป็นผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต และที่มิได้เป็นผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต ส่วนรายได้ส่วนบุคคล (PI) นั้น มีความแตกต่างจากรายได้ประชาชาติ (NI) คือ NI คำนวณเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น แต่ ...

Read More »