การจัดการโครงการด้วยวิธี CPM/PERT

การจัดโครงการ(Project Management) หมายถึง การจัดการโครงการที่จะประกอบไปด้วย 1.การวางแผน 2.การจัดลำดับ 3.การควบคุม โดยหัวหน้าของโครงการเรียกว่าผู้จัดการโครงการหรือ Project manager มีหน้าที่ในการควบคุม เชื่อมต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม โดยที่Project manger ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าโดยตรงของแผนกต่าง ...

Read More »

Line balancing หมายถึง

Line balancing หมายถึง การทำสมดุลของสายงานผลิต เป็นการทำให้เวลา(เฉลี่ย) ที่ใช้หรือกำลังการผลิตในแต่ละสถานีงาน(work station) ในสายการผลิตมีความสมดุลกัน เพื่อให้สายงานผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดกระบวนการคอขวด(Bottleneck process) และการทำสมดุลของสายงานผลิต เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำในสายการผลิตที่มีลักษณะขบวนการการผลิตแบ ...

Read More »

ผ้าไหมไทย

ผ้าไหมไทยเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาตั้งแต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นอาชีพของคนไทยในภาคอีสานมาเป็นเวลาช้านานแล้ว สมัยนั้นการทอผ้าเป็นงานฝีมือพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตามประเพณี เพื่อเป็นการสืบทอดรอยเท้าบรรพบุรุษของชนถิ่นนี้ สตรีชาวอีสานเอง ก็เคยเลี้ยงไหม ปั่นและย้อมด้าย โดยวิธีการที่ล้าสมัย เพื่อใช้สอยในครอบครัว และบางครั้งก็นำเอา ...

Read More »

การสงวนป่าไม้

การสงวนป่าไม้ มีคำกล่าวว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มากมายจริงแล้วจะสามารถสัมผัสได้เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้น เพราะป่านำมาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลต่อมวลมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ ถ้าหากว่าป่าทั้งหมดถูกทำลายลงแล้ว โลกทั้งโลกก็จะต้องประสบกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นแน่ ซึ่งในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความสูญสิ้นของสิ่งมีชีวิตทั้งห ...

Read More »

อยากผอมไม่ผิด แต่ควรลดให้ถูกวิธี

การที่อิสสตรีอยากผอมและอยากมีรูปร่างสะโอดสะองนั้นพอเข้าใจได้ว่า เป็นเพราะใครๆมองว่า สาวหุ้นดีซึ่งไม่อ้วนจนเกินไปนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่ามอง และน่าคบหาน่าน่าทำความรู้จัก กรณีหลังนี้ถ้าหากเป็นฝ่ายชายก็อยากจีบสาวเอวบางร่างน้อยมากกว่าสาวหุ่่นตันๆหรืออวบๆประมาณเจ้าเนื้อกันทั้งนั้น แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ชายทุกคนหรอกน่า บางรายชอ ...

Read More »

ปลาบึก

ในทุกๆ ปีระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ที่หมู่บ้านหาดไคร้ในจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่เหนือสุดของประเทศ ชาวประมงไมยและลาวจะยุ่งอยู่กับการวางอวนในลอนที่มีความยาวถึง 250 เมตร เพื่อจับปลาบึกในลำน้ำโขง หรือที่มีชื่อเรียกว่า The Giant Catfish นี้ภาษาไทยถูกเรียกในชื่อว่า “ปลาบึก”  ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่แล ...

Read More »

ชีวิตชาวนาไทย

ชีวิตชาวนาไทย โดยปกติเราจะได้ยินคำกล่าว่า “ชาวนาคือกระดูกสันหลังของประเทศชาติ และในน้ำมีปลาในนามีข้าว” คำกล่าวเช่นี้เป็นความจริง ก็เพราะว่าชาวนาปลูกข้าวเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ ข้าวไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักของประเทศเท่านั้น แต่ตอนนี้ข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วยดังนั้น ชาวนาจึงเป็นกำลังสำค ...

Read More »

อาสาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพ็ญ เดือน 8 (เดือนกรกฏาคม) วันนี้ในครั้งพุทธกาลกว่า 2500 ปี มาแล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ...

Read More »

วันเด็กแห่งชาติ

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยปกติอายุของเด็กที่เข้าร่วมฉลองในงานนี้จะต่ำกว่า 14 ปี เพื่อเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ เด็กควรจะมีความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลื ...

Read More »

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม ไม่ใช่แต่เป็นเพียงแค่โอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์ เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเท่านั้น แต่ยังจัดให้เป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อผู้เป็นแม่อีกด้วย เพราะชาวไทยถือว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นมารดาของชาวไทยทั้งประเทศ ดังนั้นโอกาสนี้จึงจัด ...

Read More »