CryptoCrrency คืออะไร และมีการทำงานในระบบอย่างไร ??

SPONSORED LINKS

CryptoCrrency คืออะไร และมีการทำงานในระบบอย่างไร ??

CryptoCrrency หรือที่ถูกเรียกกันติดปากในตลาดทุนว่าเป็น “สกุลเงินดิจิตอล” นั้นเอง โดย “คริปโตเคอเรนซี่” นี้ถูกจัดว่าเป็นของมีค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของประเภท Software ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานด้านวิทยาการ และรหัสลับทางคอมพิวเตอร์ (Computer Cryptography)

รันระบบอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยและการกระจายอำนาจ (Decentralized) เป็นระบบการทำธุรกรรมผ่านโครงข่าย “P2P Network” และยังถือว่าเป็นซอฟต์แวร์แบบ “Open Source” มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ในปัจจุบันยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้ารวมถึงบริการซื้อขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือผิดกฏหมายก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันสกุลเงินดิจิตอลหรือที่เรียกกัน CryptoCurrency นั้นยังได้ถูกพัฒนาและมีสกุลเงินใหม่เกิดขึ้นมาตามกันอีกมากมายจนทำให้หลายประเทศต้องออกกฏหมายเพื่อมาลองรับกับการเติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกันมากขึ้น ซึ่งมันเริ่มเข้าจะมีบทบาทในภาคของธุรกิจอย่างหลากหลาย

ซึ่งประเภทของสกุลเงินดิจิตอล หรือ “CryptoCurrency” หลักๆ จะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

Bitcoin คือ CryptoCurrency ตัวหลักและเป็นตัวแรกของโลก ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของ CryptoCurrency ตัวอื่นๆ

Altcoin คือ CryptoCurrency ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ Bitcoin มีมากกว่า 800 สกุลแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้หลายประเภท เช่น Crypto Platform, Crypto Asset เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...