การประเมินการทดลอง

SPONSORED LINKS

ประโยชน์ (Adbantages)

ประโยชน์ (Adbantages) อย่างแรกคือความสามารถของนักวิจัยในการจัดการตัวแปรอิสระ ด้วยเหตุนี้ ความน่าจะเป็นที่เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามเป็นหน้าที่ของในการจัดการที่เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นรูปแบบในการทดลอง) ยังใช้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อประเมินจำนวนที่มีอยู่ และอำนาจของการจัดการ (Maninpulation)

ประโยชน์อย่างที่สอง ของการทดลองคือ การปนเปื้อนของตัวแปรเกิน (Extraneous variable) สามารถถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิผลมากกว่าในการออกแบบอื่นๆ สิ่งนี้ช่วยให้นักวิจัยแยกตัวแปรเชิงทดลอง และประเมินผลกระทบของมันนอกเวลาได้ ประการที่สาม ความสะดวกสบายและค่าใช้จ่ายของและความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวแปร และสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความสุขขีดอันเป็นปกติ นอกจากนี้ผู้ทดลองสามารถรวบรวมตัวแปรเพื่อการทดสอบมากกว่าการมีอยู่เพื่อสืบค้นสำหรับลักษณะท่าทางที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในสิ่งแวดล้อมของการศึกษา

ประการที่สี่ การทำซ้ำ (Replication) หมายถึง การทำซ้ำการทดลองด้วยกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน และสภาวะเงื่อนไขที่นำไปสู่การค้นพบผลกระทบโดยเฉลี่ยของตัวแปรอิสระข้ามผู้คน สถานการณ์และเวลา ประการที่ห้า นักวิจัยสามารถใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเพื่อขอบเขตบางอย่าง เช่น การทดลองภาคสนาม (field experiments) (การศึกษาตัวแปรตามในสภาวะเงื่อนไขการทดลองที่แท้จริง) เพื่อลดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วมของนักวิจัย ดังที่เป็นแหล่งของการแทรกแซงหรือการเบี่ยงเบนในชีวิติประจำวันของพวกเขา

ข้อเสีย (Disadvantages)

ประการแรก สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาของห้องทดลองเป็นข้อเสียปฐมภูมิซึ่งสามารถโต้แย้งได้ของวิธีการทดลอง อย่างไรก็ตาม การรับรู้สิ่งแวดล้อมที่วางแผนไว้ของผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากสามารถถูกปรับปรุงโดยการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก ประการที่สอง เมื่อเราให้ลักษณะกว้างๆ ทั่วไปของผลจากตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนของประชากรของมัน มันเป็นปัญหา ถึงแม้ว่าการใช้การสุ่มงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขอบเขตของการศึกษาที่มีลักษณะกว้างๆ ทั่วไปตั้งแต่นักศึกษาไปจนถึงผู้จัดการหรือผู้บริหารเป็นการบิดเบือนคำถาม และเมื่อการทดลองทำการปิดบังไม่สำเร็จ ผู้มีส่วนร่วมที่สมัครใจมักทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความสนใจมากที่สุดต่อหัวข้อนั้น ประการที่สาม ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายของการทดลองจำต่ำแต่การใช้การทดลองจำนวนมากก็ต้องใช้งบประมาณมากกว่างบประมาณที่ใช้ในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิอื่นๆ ประการที่สี่การทดลองเป็นเป้าหมายที่มีประสิทธิผลมากที่สุดของปัญหาปัจจุบัน หรืออนาคตอันใกล้ การศึกษาเชิงทดลองปัญหาในอดีตไม่มีทางเป็นไปได้ และการศึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือการทำนายเป็นเรื่องยาก สุดท้ายการวิจัยด้านการตลาดมักเกี่ยวกับการศึกษาผู้คน มีข้อจำกัดต่อประเภทของการจัดการและการควบคุมที่มีจริยธรรม

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Bitcoin ด้วย GPU

หลายๆคนมือใหม่ท ...