Daily Archives: เมษายน 6, 2017

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques)

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques) โดยทั่วไปแล้ว ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับฟอร์แมตของรูปภาพแต่ละชนิด ซึ่งปัจจุบันมีฟอร์แมตภาพหรือสกุลภาพหลายสกุลด้วยกันให้เลือกใช้งาน ภาพแต่ละสกุลจะใช้เทคนิคการบีบอัดไฟล์แตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงความแตกต่างในเรื่องของค่าระดับความลึกของบิตสีด้วย สำหรับเทคนิคกา ...

Read More »