ระบบรหัสสำหรับแทนค่าข้อมูลตัวอักขระ

SPONSORED LINKS

ในเมื่อข้อมูลตัวเลขถูกแทนค่าด้วยเลขฐานสอง ดังนั้น ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ก็จะถูกแทนค่าด้วยรหัสเลขฐานสองเช่นกัน ตัวอย่างระบบรหัสที่นำมาใช้แทนค่าข้อมูลอักขระ เช่น EBCDIC, ASCII และ Unicode โดยหรัสเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของตัวอักขระทุกๆ ตัวที่ปรากฏอยู่ในข้อความ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักขระพิเศษ รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ (เช่น $, % # @ & \ / _ ; ) และตัวปฏิบัติการทางคณิตศาสาตร์ (เช่น + – * /)

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...