การหล่อหลอมรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

SPONSORED LINKS

การหล่อหลอมรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน (Converging Technologies) เป็นเทคโนโลยีที่นำอุปกรณ์ดิจิตอลหลายๆ ประเภทมาผนวกรวมเป็นชิ้นเดียวกัน พร้อมกับผนวกไมโครโปรเซสเซอร์ลงไป ทำให้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งภายในตัวเครื่องชิ้นเดียวกันนี้ เสมือนกับมีอุปกรณ์ต่างๆ หลายสิบตัวรวมอยู่ในตัวเดียวกันคือ เช่น เครื่องรับโทรศัพท์, เครื่องพีซี, อุปกรณ์ช่วยบันทึกความจำ ตารางนัดหมาย ปฏิทิน, นาฬิกา, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ, เครื่องเล่นเกม, เครื่องวิทยุสเตอริโอ, เครื่องบันทึกเสียง, อุปกรณ์ GPS, โทรทัศน์, ดิกชันนารี, เครื่องคิดเลข, เครื่องจับเวลา, เครื่องแปลงหน่วย และเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...