ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมาย รวมถึงอุปกรณ์เชิงกลไกที่รู้จักกันในนามว่า “ฮาร์ดแวร์ (Hardware)” ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อินพุต อุปกรณ์เอาต์พุต หน่วยระบบ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สื่อสาร โดยแต่ละอุปกรณ์นั้นมีความหมาย หรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ไปดูกันเป็นข้อๆ ได้เลยครับ

1.อุปกรณ์อินพุต (Input Devices)

เป็นอุปกรณ์ใดๆ ที่ช่วยให้เราสามารถป้อนข้อมูลและชุดคำสั่งใดๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างอุปกรณ์อินพุตที่นิยม เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน สแกนเนอร์ และเว็บแคม

2.อุปกรณ์เอาต์พุต (Output Devices)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์เพื่อให้ผู้ใช้ได้มองเห็นเอาต์พุตเหล่านั้น ตัวอย่างอุปกรณ์เอาต์พุตทั่วไปที่นิยม เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ และลำโพง

3.หน่วยระบบ (System Unit)

หน่วยระบบจะอยู่ในรูปของกล่อง (Case) ซึ่งภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ โดยเฉพาะงานประมวลผลข้อมูล สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยระบบ ปกติจะเป็นส่วนหนึ่งหรือถูกเชื่อมต่อเข้ากับแผงวงจรหลัก (Mainboard)

สององค์ประกอบหลักๆ บนเมนบอร์ด ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล และหน่วยความจำ สำหรับหน่วยประมวลผลหรือซีพียู (CPU) จัดเป็นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ ทำหน้าที่คล้ายกับสมองของมนุษย์ มีพลังความสามารถในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหน่วยความจำเป็นชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งเพื่อรอการประมวลผลโดยซีพียู ทั้งนี้หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าหน่วยความจำหลักนั้น จะเก็บข้อมูลไว้แบบชั่วคราว โดยข้อมูลชุดเดิมจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ และข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในจะถูกลบออกไปทั้งหมดเมื่อมีการปิดเครื่อง

4.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Devices)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ถูกนำมำาใช้เพื่อการจัดเก็บหรือสำรองข้อมูล ชุดคำสั่ง และสารสนเทศต่างๆเพื่อไว้ใช้งานในอนาคต ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าจำนวนนับล้านชื่อ ซึ่งการจัดเก็บเหล่านี้จะเป็นแบบถาวร แม้ว่าจะปิดเครื่องก็ตาม ข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ก็ยังคงอยู่และสามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตามความต้องการ ตัวอย่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่นิยม เช่น ฮาร์ดดิสก์, ออปติคัลดิสก์, แฟลชไดรฟ์และการ์ดหน่วยความจำชนิดต่างๆ เป็นต้น

5.อุปกรณ์สื่อสาร (Communications Devices)

อุปกรณ์สื่อสารจัดเป็นส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถส่งผ่านเพื่อโอนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ตัวอย่างอุปกรณ์สื่อสารที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารระยะไกลได้ เช่น โมเด็ม คลื่นวิทยุ เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...