ข้อมูลและสารสนเทศ

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ โดย ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อมูลดิบ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และวิดีโอ ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล ในขณะที่ สารสนเทศ (Information) หมายถึงการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...