การทำงานของคอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง (Instruction) โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องนี้ สามารถที่จะรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลลัพธ์ และจัดเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ต้องการได้ และจากคำกล่าวที่ว่า คอมพิวเตอร์จะทำงานภายใต้ชุดคำสั่งที่ควบคุมมัน นั่นหมายความว่า การทำงานโดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ จะถูกสั่งการโดย โปรแกรม ซึ่งหมายถึง ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม

การทำงานของคอมพิวเตอร์ ในทางเทคนิคจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ อยู่ 4 ขั้นตอน คือ

  1. การนำเข้าข้อมูล (Input) คือการป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. การประมวลผล (Processing) คือการดำเนินงานกับข้อมูลที่ป้อนเข้ามา
  3. การแสดงผล (Output) คือการแสดงผลลัพธ์
  4. การจัดเก็บ (Storage) คือการบันทึกข้อมูล โปรแกรม หรือผลลัพธ์ต่างๆ เพื่อใช้งานในอนาคต

คอมพิวเตอร์ นอกจากจะทำงานตามขั้นตอนหลักๆ ทั้ง 4 ข้อตามที่ได้อธิบายไปแล้ว คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันยังสามารถทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้อีกด้วย เช่น การส่งหรือรับข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรที่มีการเปิดแชร์ใช้งานร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านทางอีเมล ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินงานกับอินพุต/เอาต์พุตเหล่านี้ จะมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับทิศทางการมาของข่าวสารนั้นๆ เป็นสำคัญ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...