คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงาน

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงานในปัจจุบัน หากเรามองจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ก็คือเป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานเป็นหลัก เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และงานด้านธุรกิจทั่วไป เพื่อช่วยงานด้านการคำนวณหรือการประมวลผลข้อมูลให้เสร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว แทนการใช้งานมนุษย์ที่อาจต้องใช้เวลาหลายวันและถัดจากนั้นมา ก็มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานทางด้านอื่นๆ มากขึ้น จนทำให้คอมพิวเตอร์เป็นที่นิยมในวงกว้างเหมือนที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้

ส่วนงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในทุกวันนี้ ล้วนนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทั้งสิ้น พนักงานทุกระดับล้วนใช้คอมพิวเตอร์กับงานของตน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร, พนักงานตามร้านค้าปลีก, พนักงานขาย, นักดนตรี, วิศวกร, โปรแกรมเมอร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ประกันภัย, พนักงานส่งมอบสินค้า, แพทย์และพยาบาล ฯลฯ ดังนั้น ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือสากลสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การสื่อสาร และการเพิ่มผลิตภาพถึงการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานทางด้านต่างๆ

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังถูกนำไปใช้กับงานระบบความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบ โดยมีหลายองค์กรด้วยกันที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อตรวจสอบบุคคล โดยมีเพียงบุคคลที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น จึงสามารถเข้าไปยังอาคารสำนักงานได้ ผ่านการพิสูจน์ตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือการใช้บัตรผ่าน อีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยบุคลากรทางทหาร เพื่อใช้สำหรับการสื่อสาร การควบคุมการเดินเรือ การควบคุมขีปนาวุธ การตรวจสอบและชี้ระบุตัวผู้ก่อการร้าย ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และด้วยคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับงานแทบจะทุกประเภท ผู้คนในยุคนี้จึงต้องขวนขวายหาความรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ผ่านการเรียนรู้และฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ที่ใช้เป็นเอกสารรับรองว่า ตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ เป็นพิเศษ เพื่อชิงความได้เปรียบและเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Equihash (Zcash) mining

วิธีขุด Equihas ...