เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Communications Technology)

SPONSORED LINKS

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและระบบสื่อสารระยะไกล ตัวอย่างเช่น ระบบโทรศัพท์ วิทยุ การออกอากาศทางทีวี และเบิลทีวี สำหรับการสื่อสารที่สำคัญก็คือ การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ที่ก่อให้เกิดการสื่อสารออนไลน์ของผู้คนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคำว่า “ออนไลน์ (Online)” หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางไอทีมาเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงข่าวสารและบริการจากคอมพิวเตอร์หรือจากอุปกรณ์ทางไอทีอื่นๆ ในขณะที่ “เครือข่าย (Network)” หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป และสำหรับอินเทอร์เน็ต จัดอยู่ในรูปแบบของเครือข่ายสาธารณะที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงใช้บริการได้ และจัดเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ครั้นเมื่อเราได้เข้าใจความหมายเกี่ยวกับเทคโยโลยีสารสนเทศแล้ว จะพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีการผนวกรวมส่วนประกอบหลักๆ ที่สำคัญด้วยกันอยู่ 2 ส่วน นั้นก็คือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆ มากมายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนโดยส่วนใหญ่ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่ทำงาน และทุกๆ ที่ที่คุณจะไป

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...