คอมพิวเตอร์ (Computer)

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) หรือที่มักเรียกกันว่า “ซีพียู” ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลที่มีความสามารถในการคำนวณผลข้อมูลตามคำสั่ง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแทบทุกด้าน ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ก็คือ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูล ด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติตามโปรแกรมที่มนุษย์ได้ป้อนชุดคำสั่งเข้าไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจะกลายเป็นสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อุตสาหกรรม การศึกษา และภาคธุรกิจ เป็นต้น ฯลฯ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...