ความหมายขององค์กรและองค์การ

SPONSORED LINKS

องค์การ เป็นหน่วย (unit) ทางสัมคมที่เป็นความร่วมมือของมนุษย์ที่ร่วมมือกันสร้างขึ้นมาเพื่อการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นการเฉพาะ องค์การจึงเป็นที่รวมตัวกันของสมาชิกจำนวนหนึ่ง ร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์การกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน

  • องค์กร (Organ) หมายถึง ส่วนประกอบย่อยของหน่วยงานใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน
  • องค์การ (Organization) หมายถึง ศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน

ฟิฟเนอร์ และเชอร์วูด ได้ให้ความหมายนิยามของ “องค์การ” ว่า องค์การนั้นประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีวิถีปฏิบัติในพันธกิจต่อวันและในทางปฏิบัตินั้นเป็นการยากแก่การที่กลุ่มคนดังกล่าวจะติดต่อกันโดยตรง (face to face) ได้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดระเบียบแบบแผนร่วมกันขึ้น โดยยึดนโยบายของอค์การเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติต่อกันให้บรรลุถึงเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันขององค์การนั้นเอง

เอตซิโอนิ ได้ให้ความหมายของ “องค์การ” ว่า องค์การที่เป็นระเบียบแบบแผนหรือองค์การอย่างเป็นทางการ คือ กระบวนการจัดโครงสร้างองค์การโดยการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล มีจุดมุ่งหมายในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน โดยอาศัยโครงสร้างและการแบ่งงานออกเป็นประเภทต่างๆ หรือแบ่งออกเป็นส่วนๆ ของงานด้วยการกำหนดค่าตอบแทนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้พลังของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

ฮาโรลด์ ได้ให้ความหมายของ “องค์การ” ว่า เป็นการรรวบรวมขอบเขตที่สามารถกำหนดได้ มีสายการบังคับบัญชาจัดแบ่งอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ระเบียบ คำสั่ง ต่ำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ ความซื่อสัตย์ ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบการประสานร่วมมือซึ่งกันและกัน การรวมกันนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน อันนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

เซน ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ “องค์การ” ว่า องค์การเป็นกระบวนการ กลุ่มที่มีความพยามยามนำความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลออกมาทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดภายใต้สายการบังคับบัญชาตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...