ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ

SPONSORED LINKS

ในโลกสังคมปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยดีนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ในการทำงานร่วมกันทั้งสิ้น จากการที่มนุษย์ร่วมมือร่วมใจกันทำงานนี้เอง จึงเกิดการสร้างสรรค์สิ่งหนึ่งขึ้นในสังคม ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเรียกทาง วิชาการว่า “องค์การ” (organization) สังคมมนุษย์ในปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยองค์การน้อยใหญ่ประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการจำนวนมากตามแต่กิจกรรมที่มนุษย์ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำขึ้น

ความรู้เรื่ององค์การ นั้น แต่เดิมดูเหมือนจะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะจำกัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการ ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์สาขาที่มีจุดสนใจอยู่ที่การจัดระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการจัดการเกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้ทั้งสองส่วนดำเนินการผสมกลมกลืนและประสานงานกันได้เป็นอย่างดี สามารถดำเนินกิจการจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

การศึกษาเรื่ององค์การ นั้น มีความเป็นมา มีวิวัฒนาการในการศึกษา มีระบบ มีระเบียบ มีความสลับซับซ้อน มีทฤษฏีและแนวความคิดเฉพาะต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิชาการด้านสังคมวิทยา ด้านมนุษยวิทยา รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ จนกลายเป็นวิชาสำคัญยิ่งในศาสตร์สาขาการบริหารและการจัดการ (Adminostrao and Management)

สำหรับบุคคลทั่วไป ชีวิตและการทำงานของบุคคลจะต้องเกี่ยวพันกับองค์การต่างๆ ในสังคมมนุษย์อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากบุคคลจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การต้องปฏิบัติงานในองค์การ ต้องอยู่ร่วมกับองค์การ ต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานขององค์การต่างๆ เรื่องของความเป็นผู้นำในองค์การ และหลักทฤษฏีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในองค์การต่อไปนี้ จะมีส่วนช่วยให้เข้าใจกลไกการทำงานขององค์การโดยทั่วไปได้ และสามารถแสวงหาวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับปัญหาขององค์การ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทั่วๆ ไปได้พอสมควร อันจะนำไปสู่การช่วยให้องค์การที่บุคคลแต่ละคนเกี่ยวข้องด้วย ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดปัญหาได้ ช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...