ภาวะผู้นำที่ดี คืออะไร

SPONSORED LINKS

ภาวะผู้นำที่ดี คือการจัดบูรณาการกลยุทธ์การปฏิบัติงานของคนที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเก่งอยู่แล้ว ประกอบเข้าด้วยกันกับการจูงใจอย่างมีหลักเกณฑ์ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดด้วยความเต็มใจ ซึ่งหลักการจูงใจบุคลากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจนั้น ผู้นำทีมงานจะต้องเร่งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์การเกิดความั่นใจในสิ่งต่อไปนี้

ความมั่นใจในคุณค่าของงานในหน้าที่ โดยที่ผู้นำมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงองค์ประกอบสำคัญของงานในหน้าที่ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่

  • เนื้อหาของงาน (Context) ซึ่งรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ผู้นำจะต้องเข้าใจธรรมชาติของความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งสืบเนื่องมาจากพื้นฐานทางครอบครัว ความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ดังนั้น ในการปฏิบัติงานจึงพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ในบางครั้งไม่ทราบรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งระบบจนครบวงจรทางเดินของงาน (work flow) การบริหารสั่งงานของผู้นำจึงควรสั่งงานในลักษณะสอนงานควบคู่ไปกับการมอบหมายงาน และในขณะเดียวกันผู้นำจะต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรในฐานะผู้ตามด้วยว่าเขามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหาของงานนั้นๆ เพราะโดยธรรมชาติของคนเมื่อได้รับมอบหมายงานก็จะคิดหากลยุทธ์ในการทำงานตามความถนัดเพื่อให้งานสำเร็จ โดยเร็ว ประหยัด และดีที่สุด ตามความเชื่อ ค่านิยม และเหตุผลของตนเอง
  • แบบอย่างที่ดี (Example) ดังได้กล่าวแล้วว่าผู้นำต้องเป็นแม่แบบให้กับบุคลากรในองค์การเมื่อผู้นำเป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองให้ทันโลกวิชาการตลอดเวลา ผู้ตามก็จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เช่นกัน เพื่อให้การตอบสนองนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำจึงต้องเริ่มเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างระบบการทำงาน จากการวางแผนปฏิบัติงานที่ตั้งบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง โดยตระหนักถึงความต้องการทั้งองค์การที่มุ่งเน้นความสำเร็จของงาน (task need) ความต้องการส่วนบุคคล (individual need) และความต้องการของกลุ่มบุคล (group need) โดยให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม คำนึงถึงปัญหาความขัดแย้ง ระยะเวลาในการทำงาน และที่สำคัญอย่างยิ่งผู้นำทีมจะต้องวางตัวอย่างของการปฏิบัติงานในแง่บวกให้เป็นที่เข้าใจแก่สมาชิกในทีมงาน หรือพูดง่ายๆ ว่า ผู้นำทีมต้องมีเจตคติที่ดีต่องาน เพื่อผู้ตามจะได้เห็นคุณค่าของงานและคุณค่าของตนเอง
  • การตระหนักถึงความสำคัญ (Importance) เมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อองค์การ โดยที่ผู้นำรู้จักชื่นชมผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และบอกให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่างานที่ตนรับผิดชอบตามหน้าที่อยู่นั้น มีคุณค่ามากต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์การ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความภูมิใจจนเกิดแรงผลักดันให้เกิดกำลังใจในการทำงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีตำแหน่งใดก็ตาม

ความมั่นใจในคุณค่าของตนเองในฐานะบุคคล นับเป็นกลยุทธ์ที่ผู้นำจะต้องนำศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการให้โอกาสบุคคลได้แสดงความสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ตามข้อมูลที่ผู้นำมีอยู่ จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้นๆ รู้ว่าความรู้ความสามารถของตนมีประโยชน์ต่อองค์การ โดยเฉพาะถ้างานนั้นๆ ท้าทายความสามารถของตน

ความมั่นใจในคุณค่าของตนเองในฐานะกลุ่มบุคคล นับเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้นำในการสร้างทีมงาน โดยการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร มีความรู้สึกเป็นทีมงานเดียวกัน คิดและทำงานเป็นทีม

พึงระลึกเสมอว่า ถ้าภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นเพียงนามธรรมผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมงานก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาบริหารจัดการองค์การได้ แต่สภาพความเป็นจริงผู้นำทีมงานจะต้องทำงานกับมนุษย์และสภาพความเป็นมนุษย์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์เข้ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การ

ความสำคัญของผู้นำและภาวะผู้นำที่ดี

ผู้นำและภาวะผู้นำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการบริหารและการจัดการองค์การให้บรรลุประสงค์ตามนโยบายของค์การ แต่ในทางปฏิบัติงาน จะพบปัญหาคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ๋ไม่ทราบรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งระบบครบวงจรทางเดินของงาน (work flow) ดังนั้น การบริหารและการจัดการองค์การของผู้นำควรสั่งงานและมอบหมายงานโดยให้เป็นไปในลักษณะที่สอนงานควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การ การเป็นผู้นำที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดองค์การด้านต่างๆ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...