ลักษณะทีมงานที่ดี

SPONSORED LINKS

ลักษณะทีมงานที่ดี จะมีความสมดุลที่เหมาะสมของทักษะและความสามารถ รวมทั้งความพอใจ คนสามารถแสดงออกด้วยความซื่อสัตย์ และเปิดเผยการสนทนาเกี่ยวกับงานจะเหมือนกันทั้งภายในและภายนอก องค์การมีการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดอย่างเปิดเผย และใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการเรียนรู้และเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ลำบาก รวมถึงมีการแข่งขันและความขัดแย้งในแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ถูกใช้ในทางสร้างสรรค์ และสมาชิกในทีมงานมีความสามารถในความสำเร็จของทีมงานและแผนกอื่นๆ แต่ละฝ่ายให้คุณค่าและความนับถืออีกฝ่ายหนึ่งและหัวหน้าทีมงานร่วมกันขึ้นเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวแสดงให้เห็นด้วยการให้การสนับสนุนและความไว้วางใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามจำเป็น การประชุมเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และผลที่ตามมาก็คือ มีการตัดสินใจร่วมกัน มีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น และสามารถใช้แนวคิดใหม่ๆ ทำให้ทีมงานมีความก้าวหน้า อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปได้ด้วยดี แต่ละฝ่ายช่วยเหลือกันเพื่อให้การทำบทบาทของแต่ละฝ่ายได้ดีขึ้น และทีมงานที่มีความรู้สึกว่าถูกนำไปในทิศทางที่เหมาะสม สำหรับลักษณะทีมงานที่ดีนั่น ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับ

  1. มีการกำหนดนโยบาย จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจน
  2. สมาชิกทุกคนของทีมงานรับรู้นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างทั่วถึงด้วยความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้า
  3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตนเองมากที่สุด
  4. การกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกที่มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน หรือพูดสั้นๆ ว่า ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับ
  5. การสื่อสารเป็นแบบเปิด หรือแปลเป็นภาษาสากลว่า “Open-communication” เพื่อให้สมาชิกทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน
  6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
  7. การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะสาเหตุมาจากอะไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงความพอใจของทุกฝ่ายที่ร่วมปฏิบัติงานนั่นด้วย
  8. สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความจริงใจ เชื่อใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อคุณปฏิบัติงานนั่นร่วมกัน
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...