การทำงานเป็นทีม Team Work

SPONSORED LINKS

การทำงานเป็นทีม (Team work) หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานต่างก็เกิดความพอใจในการทำงานนั้น การทำงานเป็นทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การเนื่องจากทำให้วัตถุประสงค์รวมขององค์การประสบความสำเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานที่กระทำ และมีความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน

คุณลักษณะเด่นของทีมงาน
ทีมงานนั่นเปรียบเสมือนครอบครัว สามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกภายในทีม ทีมงานสามารถประสานกิจกรรมความรู้ความสามารถของเอกบุคคลแต่ละคนเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว จึงก่อให้เกิดข้อผูกพันทั้งความคิด ค่านิยมและจิตใจให้โอกาสการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะและค่านิยม ทีมงานสามารถสนองความต้องการด้านพื้นฐานของมนุษย์ในด้านการเป็นเจ้าของงาน ซึ่งคุณลักษณะเด่นของทีมงานที่แข็งแกร่งมีดังนี้ครับ

  1. สมาชิกของทีมต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยที่ทุกคนรู้วึกว่าต่างมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติหรือดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างจริงจังวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในทีม เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงาน และลดความขัดแย้ง เพิ่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลดการควบคุม หรือการทำโทษ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้สมาชิกใช้เวลาและพลังานความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของตนและสมาชิก โดยที่สมาชิกของทีมจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมของตนและเพื่อนร่วมทีม เช่น ประสบการณ์ หรือความคิดนั่นเองครับ
  3. สมาชิกในทีมต้องแสดงบทบาท หน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม โดยมีทั้งบทบาทที่มุ่งสนองความต้องการเฉพาะตนและบทบาทตามตำแหน่งหน้าที่
  4. ต้องมีระเบียบ กฏเกณฑ์ หรือมาตราฐานต่างๆ ที่เป็นเครื่องช่วยในการควบคุ่มสมาชิกของทีมประพฤติ ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ เหมือนกัน
  5. มีระบบการติดต่อ สื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกของทีม
  6. มีวิธีการขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การยอมรับฟังเสียงจากลูกทีมอีกฝ่ายแล้วนำมาซึ่งการลงประชามติจากลูกทีมทั้งหมด
  7. สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการทำงาน เช่น การแสดงออกในการช่วยเหลือลูกทีมเวลาติดปัญหาในการทำงาน
  8. ทีมงานสามารถให้สภาพการทำงานที่น่าพอใจกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนานและเกิดความสนใจรักในการทำงาน
  9. มีวิธีการทำงานที่ดีในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  10. สร้างบรรยายกาศการทำงานที่ดี ทั้งสภาพแวดในที่ทำงานและความสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลภายในองค์การ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...