ลักษณะเด่นของทีมงาน

SPONSORED LINKS

ดาฟ์ท (Daft) ได้กล่าวถึง การสร้างทีมงานว่า เป็น “การสร้างทีมงาน” (Team-building) หมายถึง เป็นการจัดการด้านพลังกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และต้องการทำงานร่วมกันเพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์การสัมฤทธิผลนั้นเอง โดยมีความตระหนักถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของสมาชิกผู้ร่วมทีมที่ปฏิบัติงาน ให้ทำงานด้วยใจรักสนุกเพลิดเพลิน อันจะก่อให้เกิดพลังผูกพันรับผิดชอบร่วมกัน ทีมงานสามารถพบได้บนสังเวียนสนามกีฬา ในองค์การทางสังคมทั้งที่ไม่หวังผลกำไรและหวังผลกำไรตอบแทนดังเช่น ในธุรกิจองค์การค้าหรือการอุตสาหกรรม นั่นคือการพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งภายใต้สิ่งแวดล้อมของความเป็นผู้นำในการทำงาน แต่มโนทัศน์และแนวความคิดของเนื้อหาองค์ความรู้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในที่ที่กลุ่มคนทำงานในจุดมุ่งหมายเดียวกัน และต้องการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้จุดมุ่งหมายของค์การนั้นสัมฤทธิผล เพราะเราจะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับตัวเราด้วยความรับผิดชอบว่าเราได้รับสิ่งตอบแทนและถูกจ่ายเพื่อให้มาทำงานร่วมกันนั้นเอง

ส่วนแนวคิดของ วาร์นีย์ (Varney) ได้ให้นิยามของเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมว่า ทีมจะมีประสิทธิภาพเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นซึ่งมารวมกันได้ให้ความสนใจต่อเจตคติ (attitude) และทักษะ (skill) ของสมาชิกในทีมทุกคนซึ่งอาจพิจารณารวมถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำในกลุ่มว่าเป็นอย่างไร การตัดสินใจทำอย่างไรในกลุ่มนั้น ทรัพยากรของกลุ่มนั้นได้ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างและในการบริหารงานควรยึดหลักในการทำงานร่วมกันโดยจะต้องมีการสร้างทีมงาน ซึ่งนับเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรูว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยในคราวเดียวกัน

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...