ชาวเขาในประเทศไทย

SPONSORED LINKS

คำว่า “ชาวเขา” หมายถึง ชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ในแถบภูเขาตอนเหนือของประเทศไทยชาวเขาแต่ละเผ่าต่างก็มีภาษา วัฒนธรรม การแต่งกายและลัทธิความเชื่อของตนเองต่างหากจากเผ่าอื่นๆ ชาวเขาเหล่านี้อพยพมายังประเทศไทย จากธิเบต พม่า จีน และประเทศลาวในช่วง 200 กว่าปีที่ผ่านมานี้

ประมาณว่าในประเทศไทยมีชาวเขาอยู่ถึง 20 เผ่าซึ่งมีประชากรทั้งหมดประมาณ 550000 คน ในจำนวนนี้ มี 6 เผ่าใหญ่ๆด้วยกันคือ เย้า กะเหรี่ยง, อาข่า (อีก้อ) ละฮู (มูเซอ), ม้ง (แม้ว) และลีซอ โดยปกติชาวเขาเหล่านี้จะปลูกข้าว ข้าวโพดและพืชผลการเกษตรอื่นๆ บนเนินเขา ถึงแม้ว่าในอดีต ชาวเขาบางเผ่าเช่น เย้า ลีซอและแม้วจะเคยปลูกฝิ่นมากก่อน แต่ตอนนี้โดยการสนับสนุนของโครงการในพระราชดำริ พวกเขาก็หันไปเลี้ยงชีพ โดยการปลูกผลไม้เมืองหนาวแทน เช่น แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างเช่น ถั่วคิดนีย์ กาแฟ ผัก และไม้ดอก ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกทำลายป่าไม้ โดยการแผ้วถางเพื่อทำการเพาะปลูกแบบเลื่อนลอย

เป็นเรื่องค่อนข้างปกติถ้าพบว่า ชาวเขาแต่ละเผ่า แต่ละหมู่บ้านจะพอใจไปคนละอย่างกันในเรื่องของรูปทรง และการออกแบบบ้านของพวกเขา แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วบ้านชาวเขาจะสร้างขึ้นโดยยึดหลักเบื้องต้น 2 ประการ กล่าวคือ ถ้าไม่ปลูกบนพื้นดินและปรับหน้าดินให้เรียบ เพื่อใช้เป็นพื้นแล้วก็จะปลูกโดยการยกพื้นสูงจากดินประมาณ 2-3 ฟุต โดยมีเสารองรับ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยทั่วไปก็ใช้เสาไม้ไผ่ ฟาก เสาไม้ แผ่นกระดานหลังคามุงหญ้าแฝก และใบไม้ใหญ่ๆ เช่น ใบตาล เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ มีการติดต่อและค้าขายระหว่างชาวเขา และชาวพื้นราบมากขึ้น ในขณะเดียวกันชาวเขารุ่นใหม่ก็ใช้ชีวิต โดยออกมาสู่โลกภายนอกมากขึ้น โดยลงมาศึกษาต่อ หรือไม่ก็หางานทำในตัวเมืองดังนั้น เมื่อเราไปเที่ยวทางภาคเหนือ เราก็จะพบว่า มีชาวเขาหลายคนขายผลิตภัณฑ์ทำจากมือและของที่ระลึก บางคนก็พูดภาษาอังกฤษได้ดี ชาวเขารุ่นใหม่ดูจะมีชีวิตที่ดีกว่าบรรพบุรุษของพวกเขามากเพราะว่าบรรพบุรุษพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่แบบแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...