การสงวนป่าไม้

SPONSORED LINKS

มีคำกล่าวว่าแหล่งอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่แท้จริงสามารถจะสัมผัสได้เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้น เพราะป่านำมาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลต่อมวลมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ ถ้าหากว่าป่าทั้งหมดถูกทำลายลงแล้ว โลกทั้งโลกก็จะต้องประสบกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นแน่ ซึ่งในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความสูญสิ้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก

ก่อนปี พ.ศ. 2504 ราชอาณาจักรไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ซึ่งมีถึง 53.33% ของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่น่าอนาถใจที่ว่าจากการสำรวจโดยภาพถ่ายจากดาวเทียมในปี พ.ศ. 2531 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าของประเทศไทยลดลงเหลือแค่เพียง 28.03% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและทางตะวันตก ซึ่งมีการแผ้วถางพื้นที่การทำเกษตรกรรมของชาวบ้านกันมาก นอกจากนี้ยังมีการลักลอบตัดไม้กันอีกด้วย

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติและมรดกอันมีค่ามากที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา จึงได้มีมาตรการหลายอย่างเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าไม้ ซึ่งดำเนินการโดยรัญบาล เป็นต้นว่า การจัดตั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติ สวนธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การยกเลิกสัมปทานป่าไม้และการส่งเสริมใหเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น

ต้องไม่ลืมว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเตือนให้พสกนิกรของพระองค์ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของน้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในอดีตสัตว์ป่าถูกฆ่าโดยไม่เลือกเพื่อถ้วยรางวัลบ้าง เพื่อลิ้มรสอันโอชะของมันบ้าง นอกจากนี้สัตว์ป่าบางชนิดก็ถูกนำไปขายโดยผิดกฏหมายตามท้องตลาด และบางชนิดก็ถูกขโมยออกนอกประเทศไปก็มี

ทุกวันนี้การฆ่าและค้าขายสัวต์ป่าหายากถูกห้ามโดยสิ้นเชิง สมเด็จพระบรมราชินีนาถเองก็ทรงริเริ่มโครงการอนุรักษ์หลายอย่างทั่วทั้งประเทศ รวมทั้ง “โครงการป่าสิริกิติ์” ในภาคใต้และอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบและร่วมมือกัน มิฉะนั้นมรดกทางธรรมชาติของเราจะสูญสิ้นไปภายในระยะเวลาอันสั้นและอนุชนรุ่นหลังก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดอันเนื่องมาจากความไม่รับผิดชอบของพวกเรา

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...