ศาสนาพุทธในประเทศไทย

SPONSORED LINKS

ศาสนาพุทธมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของชาวไทย เพราะว่าประมาณ 95% ของประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยเป็นชาวพุทธ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ศาสนาพุทธจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแทบจะทุกโอกาส เช่น วันเกิด วันแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การฌาปนกิจศพ การเปิดสำนักงานทางธุรกิจ และการซื้อยานพาหนะใหม่ เป็นต้น

ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่สามารถค้นพบได้อย่างแน่ชัดว่า ศาสนาพุทธตั้งหลักปักฐานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อไร หรือที่ไหน แต่ก็สันนิษฐานได้ว่าศาสนาพุทธถือกำเนิดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 เมื่อคณะพระธรรมทูตสายเถรวาทนำโดยพระโสณะและพระอุตตระส่งมาโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา ได้เดินทางมาถึงเมืองสุวรรณภูมิหรือนครปฐมในปัจจุบันนั้นเอง และหลังจากมีการประกาศแล้ว ศาสนาพุทธก็ได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขว้างและตั้งรากฐานอย่างมั่นคงในแหลมทองแห่งนี้

กล่าวโดยย่อ หลักคำสอนของศาสนาพุทธยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่

ทุกข์ฺ = ความทุกข์
อนิจจา = ความไม่เที่ยงแท้ และ
อนัตตา = ความไม่มีตัวตน

ดังนั้น จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของศาสนาพุทธก็คือ นิพพาน หรือนิรวานะ ในภาษาสันสกฤตซึ่งถ้าแปลตามตัวก็หมายถึงการดับสนิทแห่งกิเลสทั้งมวล และดังนั้นจึงดับความทุกข์ทั้งปวง นั่นคือ การดับสิ้นทั้งความทุกข์ กรรม และวัฏสงสาร กล่าวคือ ดับสิ้นซึ่งการเวียนว่ายตายเกิด

อาจกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัย (ทรงเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) และในช่วงรัชสมัยของพระองค์นี้เองที่ได้มีการเขียนบทเทศนาคำสอนทางศาสนาพุทธขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ไตรภูมิกถา” (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ไตรภูมิพระร่วง“) ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ศาสนาพุทธได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวัณนธรรมไทย ชาวไทยทุกชั้นวรรณะต่างปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาถึงแม้ว่าศาสนาพุทธจะได้รับการประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติ ชาวไทยทุกคนต่างก็มีอิสระเต็มที่ในการเลือกนับถือศาสนา แม้รัฐธรรมนูญไทยจะกำหนดไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ไทยต้องเป็นชาวพุทธ แต่พระองค์ก็ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัครศาสนูปถัมภกให้กับทุกศาสนาด้วย

 ประมาณว่าทั่วทั้งประเทศนี้วัดอยู่ประมาณ 27000 วัด และส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในชนบทในประเทศไทยพระสงฆ์จะได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงสุด เพราะเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความเมตตากรุณา และมีความรอบรู้ด้านการปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรม วันสำคัญๆ ทางศาสนาจึงถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดของราชการ นอกจากนี้ ยังมีประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานสำหรับชาวพุทธผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จะทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นเวลาชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา การอุปสมบทชั่วคราวนี้มีระยะเวลาแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2-3 วัน จนถึง 3 เดือน ซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ทุกๆ คน แม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมโอรสาธิราชก็ทรงผนวชเป็นเวลาสั้นๆ ช่วงหนึ่ง การถือปฏิบัติเช่นนี้จะได้รับการสืบทอดจากอนุชนรุ่นหลังๆ ต่อไป

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...