กรุงศรีอยุธยา

SPONSORED LINKS

ยุคทองของไทยยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยก็เมื่อระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีระหว่างปี พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาก่อตั้งโดยพระเจ้าอู่ทองในปี พ.ศ.1893 ต่อมา เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระงอค์ทรงนำพสกนิกรอพยพมาจากอู่ทอง (อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี) ซึ่งในขณะนั้นเกิดโรคอหิวาต์ระบาด เมืองใหม่นี้ให้ชื่อว่า “อยุธยา” (เมืองของพระรามในรามเกียรติ์อินเดีย) ซึ่งมีควาหมายว่า “ไม่พ่ายแพ้หรือปราดไม่ได้”

ความจริงแล้ว อยุธยาเคยเป็นเมืองที่มีความเจริงรุ่งเรืองมาก่อนที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงโดยพระเจ้าอู่ทอง กล่าวกันว่าก่อนที่ชาวไทยจะบุกรุกเข้ามานั้นบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของพวกเขมรหรือขอมผู้ซึ่งครองเมืองละโว้ หรือลพบุรีมาก่อน เมืองนี้ ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งเป็นที่บรรจบของแม่น้ำทั้งสามสาย คือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี ดังนั้นจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าและการคมนาคมได้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียวในระหว่างการปกครองของพระรามาธิบดีที่ 1 นั้นพระองค์ได้จัดให้มีการปกครอง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (แบบจตุสดมภ์) และมีขุนนางเป็นผู้รับผิดชอบดังนี้

  1. ขุนเมือง เทียบได้กับรัฐมนตรีมหาดไทย ผู้ซึ่งรับผิดชอบด้านความสงบเรียบร้อยและลงโทษผู้กระทำผิด
  2. ขุนวัน เทียบได้กับรัฐมนตรียุติธรรม ผู้ซึ่งรับผิดชอบในด้านการตัดสินคดีความต่างๆ ระหว่างประชาชน
  3. ขุนคลัง เทียบได้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ผู้ซึ่งมีหน้าที่เก็บภาษี และรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
  4. ขุนนา เทียบได้กับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ผู้ซึ่งมีหน้าที่เก็บเสบียงอาหารเพื่อพระนคร

พระราชอาณาจักรนี้เป็นที่รู้จักของชาวยุโรปเป็นอย่างดีเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้แหละที่ชาวยุโรปเริ่มเดินทางมาตะวันออก และหลายคนได้มาเยือนกรุงศรีอยุธยา ในยุครุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยานั้นวัฒนธรรมไทย และการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศนับว่ามีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก และสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ จัดเป็นจุดสุดยอดของประวัติศาสตร์ไทย

กรุงศรีอยุธยา” เป็นเมืองหลวงอยู่ได้ 417 ปี และมีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์สยามจนกระทั่งพ่ายแพ้แก่พม่า จากนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ถูกปล่อยร้างอยู่ในป่าเป็นเวลากว่าร้อยปี จนกระทั่งถูกค้นพบและได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

อยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือประมาณ 85 กม. สามารถได้ทั้งทางรถยนต์ ทางเรือ และรถไฟ ซากปรักหักพังอันงามสง่าของวัดสำคัญต่างๆ และพระราชวังของกรุงเก่ายังคงมีปรากฏให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...