วันเฉลิมพระชนมพรรษา

SPONSORED LINKS

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชมหาราช ทรงประสูติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ทรงเป็นพระราชโอรสของเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์และหม่อมศรีสังวาลย์ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีและทรงเป็นพระมหากษัตตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

พระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนว่าเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั่วทั้งประเทศ พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นที่เคราพรักของพสกนิกรของพระองค์เท่านั้น หากยังเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วทั้งโลกอีกด้วย ในทุกๆ ที่ที่พระองค์เสด็จไป พสกนิกรต่างพากันมาเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีอย่างล้มหลามจากการปฏิบัติภารกิจของพระองค์โดยทุ่มเทพระราชหฤทัยไปยังทวยราษฏร์นี้นี่เองที่ทำให้พระองค์กลายเป็นศูนย์รวมใจของชนในชาติให้มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันและกัน

ความสนพระราชหฤทัยของพระองค์ส่วนใหญ่ก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พสกนิกรทั้งนี้เห็นได้จากความวิริยะอุตสาหะของพระองค์โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย อันเนื่องมาจากการสเด็จเยือนพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร พระราชประสงค์ของการเสด็จเยือนก็เพื่อที่จะได้ทรงรับทราบความต้องการของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้น พระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทั่วพระราชอาณาจักรและเมื่อใดก็ตามที่ทรงมีโอกาสพระองค์ก็จะทรงเสนอแนะวิธีเอาชนะปัญหาต่างๆ จากการเสด็จเยือนในสถานที่ต่างๆ เหล่านี้เองที่นำไปสู่การจัดตั้งโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริกว่า 1000 โครงการ หลังจากที่ได้รับทราบแนวพระราชดำริแล้วหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลก็จะรับไปดำเนินการเพื่อตอบสนองพระราชประสงค์สืบไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมาชิกของเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์นั้น ก็คือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” หรือ “The Chai Pattana Aerator Model RX 2” แต่ในทะเบียนลิขสิทธิ์เรียกว่า “Apparatus for water treatment” หรือ “เครื่องบำบัดน้ำเสีย” ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์เพื่อใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมและสามารถพบเห็นเครื่องบำบัดน้ำเสียเช่นนี้ได้ตามแม่นั้นลำคลองที่กำลังเผชิญกับภาวะน้ำเน่าเสีย

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอมาว่าพระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างถ่องแท้ โดยทั่วไปเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประเพณีชายหนุ่มชาวพุทธจะทำการอุปสมบทเป็นระยะเวลาหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ระบุเพียงว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธเท่านั้นแต่ยังต้องทรงเป็นคัรศาสนูปถัมภกของทุกๆศาสนาอีกด้วย พร้อมทั้งยังทรงใส่พระทัยและให้การคุ้มครองแก่ทุกลัทธิความเชื่อ อีกทั้งยังทรงให้การปฏิบัติแก่ผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ ที่พักพิงภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเท่าเทียมกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงสเด็จขึ้นสู่บัลลังก์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 พระนามของพระองค์มีความหมายว่า “กำลังแห่งแผ่นดิน ไม่มีอำนาจใดเทียบเท่า” และนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา พระองค์ก็ได้ทรงปกครองราชอาณาจักรภายใต้รัฐธรรมนูญ และในพระราชพิธีราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระองค์ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณในการขึ้นครองราชย์ตามประเพณีว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรสยาม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดแล้วดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้โดยทรงมุ่งไปยังการช่วยให้พสกนิกรกินดีอยู่ดีและมีความเจริญรุ่งเรือนยิ่งขึ้นไป

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือเป็นวันชาติพสกนิกรทุกหมู่เล่าต่างพร้อมเพรียงกันแสดงความจงรักภักดีและแซ่ซ้องสรรเสริญพระบารมีของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง และในโอกาสนี้ก็จะมีการทำบุญตักบาตร ประดับประดาบ้านเรือน ตึก อาคาร ด้วยธรงชาติ และธงพระปรมาภิไธย ไฟประดับและพระบรมฉายาลักษณ์ ชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างสวดมนต์อ้อนวอนพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ และมีพละกำลังแข็งแรงเพื่อทรงช่วยเหลือพสกนิกรตราบนานเท่านาน

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...