อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

SPONSORED LINKS

วันอาสาฬหบูชา จะถูกจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นบนโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพญ เดือน 8 วันนี้ในครั้งพุทธกาลประมาณ 2500 กว่าปีที่แล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัจัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ขึ้นที่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี เพื่อเป็นการระลึกถึงวันอังเป็นมงคลนี้ ชาวพุทธทั่วทั้งประเทศจะร่วมใจกันทำบุญ และรักษาศีลบางคนก็ไปวัดเพื่อถวายอาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อขัดเกลาจิตใจ โดยปกติวัน “อาสาฬบูชา” จะมีขึ้นก่อนวัน “เข้าพรรษา” หนึ่งวัน กล่าวคือ วันเข้าพรรษานั้น จะตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 นั้นเอง

โดยประเพณีเข้าพรรษานั้นมีการสืบเนื่องมาแต่ต้นพุทธกาลในประเทศทางแถบอินเดีย เมื่อบรรดาผู้ทรงศีล นักบวช และฤาษีต่างก็อยู่ประจำที่ในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการเดินโดยไม่จำเป็นในช่วงระยะเวลานี้ เพราะเพิ่งเริ่มฤดูกาลเพราะปลูกโดยเกรงว่าจะไปเหยียบต้นกล้าโดยบังเอิญ เพื่อให้สอดคล้องกับสมัยนิยม พระพุทธเจ้าจึงทรงออกพุทธบัญญัติให้พุทธสาวกปฏิบัติตามประเพณีนี้ จึงเริ่มอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยสร้างที่พักแบบง่ายๆ ขึ้นก่อน จะเข้าถึงฤดูเข้าพรรษา เพราะฤดูเข้าพรรษานั้นจะยาวไปถึง 3 เดือน หรือตลอดฤดูฝนในประเทศไทย พระสงฆ์จะอธิษบานอยู่จำพรรษาเฉพาะในวัดที่ตนเลือกเท่านั้น และจะไม่ไปค้างคืนที่อื่นจนกว่าจะถึงเวลาออกพรรษาแล้ว โดยพิธีฉลองเมื่อถึงวันเข้าพรรษาจะเริ่มด้วยการแห่เทียนไปถวายพระที่วัด สถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานทั้งของรัฐและภาคเอกชนก็จะจัดขบวนแห่เทียนอย่างสวยงามไปยังวัดที่จะถวายเทียนเท่านั้น และตลอดวันเข้าพรรษานี้ ชาวพุทธบางคนก็ยังถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นเวลาแห่งการทำดี หรือเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ เช่น เลิกสูบบุหรี่ หรือรักษาศีล 5 ตลอดการเข้าพรรษานั้นเอง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...